Katajanokan ala-aste: Oppimisympäristö laajenee omaan kaupunginosaan
Katajanokan ala-asteen oppimisympäristönä on koko Katajanokan alue, ideana on oppia ajatteluntaitoja myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaan oppivat ajattelussaan muun muassa kausaalisuhteita (nimeämään tapahtumien välisiä yhteyksiä), esimerkiksi miten oppimisympäristö on kehittynyt historiasta nykypäivään? Oppilaat harjaantuvat myös tunnistamaan symboleja, esimerkiksi historiallisesti nimettyjä katujen nimiä. Oppimisympäristöön tutustutaan tutkivasti ja ongelmakeskeisesti.


Kontekstin luominen

Oppilaat ovat aiemmin perehtyneet Katajanokkaan merellisenä ja rakennettuna ympäristönä Fronter-ympäristön tehtävä- ja materiaalipankissa valokuvien, vanhojen karttojen ja paikalliskertomusten avulla. Oppilaat ovat tutkineet katajanokkalaisia, historiallisia henkilöitä ja Katajanokan historiallisia tapahtumia.

Ongelmien määrittäminen

Opettaja ohjaa oppilaita luomaan omia tutkimusongelmia, esimerkiksi: miten Katajanokan historia näkyy kadunnimissä? Tai esimerkiksi: minkälaisia symboleja Katajanokan historiasta löydät lähiympäristöstäsi? Oppilaat lähtevät työpareina tutkimaan lähiympäristöään.

Syventävän tiedon etsiminen

Oppilaat voivat luoda työskentelyteorioita aiemman kokemuksensa pohjalta, he voivat esimerkiksi arvioida Katajanokan historian näkyvän rakennuksissa ja niiden yksityiskohdissa, kadunnimissä, patsaissa ja puistoissa ja niiden nimissä, muistolaatoissa, satamissa jne. Tutkimalla lähiympäristöään kokemuksellisesti oppilaat hankkivat syventävää tietoa työskentelyteorioidensa tarkentamista varten.

Teorioiden tarkentaminen

Oppilaat perehtyvät tarkemmin löydöksiinsä, esimerkiksi minkä tapahtuman tai kenen henkilön mukaan historiallinen kadunnimi on nimetty? Opettaja ohjaa oppilaita syventymään aiheeseen monipuolisemmin, esimerkiksi mitä kyseinen henkilö on elämäntyönään tehnyt tai mistä hän on tunnettu? Oppilaat etsivät tietoa aiheesta esimerkiksi perehtymällä kirjallisuuteen, opettajien Fronteriin valmiiksi luokittelemiin aineistoihin ja tekemällä paikallisten asukkaiden ja vaikuttajien haastatteluja. Oppilaat osaavat selittää nyt tarkemmin tutkimuskohteensa ja oppivat ajattelussaan muun muassa kausaalisuhteita. Oppilaat harjaantuvat kuvailemaan, vertailemaan, järjestämään ja luokittelemaan havaintojaan. Havaintojen pohjalta opitaan löytämään syy-seuraus -suhteita ja tekemään johtopäätöksi.

Jaettu asiantuntijuus

Oppilaat jakavat oppimaansa tietämykstä toisille oppilaille. Oppilaat keskustelevat uudesta tiedosta, pohtivat lisätutkimuksen tarvetta ja arvioivat yhdessä oppimaansa. Koko oppijayhteisö hyötyy oppilaiden ja oppilasparien tekemästä tutkimuksesta. Oppilaat myös arvioivat Fronterin tehtävä- ja materiaalipankkia sekä ideoivat sen jatkokehittelyä.
Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee: Mitä sitten tapahtuikaan?Ongelmien kautta oivallukseenOsista kokonaisuudeksi Kokonaisuus muodostuu osistaPäättelen, osaan ja muistanTapahtumasta tiedoksi