Työvälineitä pedagogisiin kahviloihin


Tälle sivulle on koottu toimiviksi havaittuja konsultointimalleja pedagogisille yhteyshenkilöille koulujen konsultointiin. Pedagogiset yhteyshenkilöt voivat näiden mallien avulla ohjata opettajia oppimisympäristönsä pedagogisten käytänteiden kehittämiseen. Konsultointimallien tavoitteina on tehostaa opettajien keskinäistä verkottumista ja tiedonrakentelua, rikastaa ja kehitellä ideoita edelleen sekä luoda rentoja ja virkistäviä oppimistilanteita perinteisten luentotilaisuuksien vastapainoksi. Konsultointimallit ovat nopeita omaksua ja yksinkertaisia toteuttaa missä tahansa tilassa.

Esiteltävät mallit ovat Idealogi, World Cafe ja Cocktails. Ne voidaan järjestää noin 2-3 tunnissa, eli esimerkiksi yhden koulutusiltapäivän aikana. Lähdekirjallisuutena on käytetty muun muassa teosta Nummi, P. (2007). Fasilitaattorin käsikirja. Palautteen kerääminen on pedagogisille yhteyshenkilöille ensi arvoisen tärkeää oman toiminnan laadun parantamiseksi. Tästä syystä lopussa esitellään myös muutama menetelmä nopean arvioinnin järjestämiseksi ja palautteen keräämiseksi.


keskusteluryhmä1.JPG


Idealogi-workshop n. 2,5 - 3h

Valmistelu:
Workshopin voi toteuttaa kynä ja paperi -tekniikalla. Varaa siis kaikille paperia ja kyniä. Workshop kannattaa toteuttaa useammasta menetelmäviuhkan työmuodosta; näin opettajat saavat mahdollisimman monta ideaa omaan oppimisympäristöönsä vietäväksi. Voit valita työmuodot etukäteen tai yhdessä opettajien kanssa workshopin aluksi.

Idealogin vaiheet:

1. Yksilötyö (30 min)
Ohjaa opettajat työstämään valitsemastaan oppiaineeseen liittyvästä aiheesta esimerkki, kuinka aiheen käsittelyssä voidaan hyödyntää jotakin menetelmäviuhkan työmuotoa. (Esimerkiksi ”Ongelmien kautta oivallukseen -työmuoto ympäristökasvatuksessa”) Ohjaa opettajaa laatimaan aiheen käsittelystä kyseisen työmuodon avulla yksinkertainen ja mahdollisimman konkreettinen kuvaus paperille kirjoittaen.

2. Kolmen hengen ryhmät ”varastavat” toisiltaan ideoita. (30 min)
Kun jokainen on laatinut oman esimerkkinsä, jaa opettajat kolmen hengen ryhmiin. Ryhmät siirtyvät muista hieman erilleen (voi mennä myös eri tilaan, jos käytettävissä) ja jokainen esittelee oman ideansa kahdelle muulle ryhmän jäsenelle. Ohjaa opettajia ”varastamaan” ideoita toisilta ryhmän jäseniltä eli kaikki kirjoittavat toistensa ideat ylös omalle paperille. Kannusta opettajia myös miettimään, kuinka varastettuja ideoita voisi vielä jatkokehitellä omaan opetukseen.

3. Uudet kolmen hengen ryhmät (30 min)
Ohjaa nyt opettajat muodostamaan uusia kolmen hengen ryhmiä ja esittelemään sekä omat että varastamansa ideat seuraaville ryhmän jäsenille. Kaikki kirjoittavat jälleen itselleen ylös joko kaikki tai parhaimmat kuulemansa ideat.

4. Paras idea paperille (15 min)
Ohjaa opettajat muodostamaan vielä kerran kolmen hengen ryhmä ja valitsemaan nyt kaikista itse keksimistään ja varastamistaan ideoista yksi, jonka ryhmä kirjoittaa pääpiirteissään A4-paperille. Kerää A4:set seinälle. Seinälle kerättyjä ideoita ei enää tässä vaiheessa tarvitse välttämättä esitellä tarkemmin.

5. Ideoiden arviointia (15-30 min)
Kokoontukaa seinällä olevien lappujen ääreen. Keskustelkaa yhdessä seinälle kootuista ideoista, arvioikaa niiden toimivuutta, jalostakaa ideoita yhdessä eteenpäin. Avainkysmyksiä keskustelun herättelyyn:
Miksi tämä työmuoto/ idea on hyvä juuri tämän asian / aiheen oppimiseen?
Miten menetelmää voisi jatkokehitellä?
Mitä olisi huomioitava, kun menetelmää sovelletaan eri ikäisten oppilaiden kanssa?

6. Menetelmän valinta omaan opetukseen (5-10 min)
Kehota lopuksi jokaista opettajaa valitsemaan yksi työmuoto ja aihe, jota aikoo kokeilla pian omassa opetuksessaan. Käy läpi kierros: jokainen kertoo lyhyesti muille minkä työmuodon ja aiheen valitsee opetukseensa.

Muunnelmat:
Osallistujilla on sama aihe, mutta kaikilla eri työmuoto (esim. 3-4 parhaiten soveltuvinta menetelmää).
Osallistujilla on kaikilla sama työmuoto, mutta eri aiheet.

ryhmä1.JPG

World Cafe -workshop n. 2,5 - 3h

Valmistelu:
Muodosta tilaan 3-4 ryhmätyöpöytää. Kata pöydät valkoisilla paperipöytäliinoilla, joihin voi kirjoittaa tai laita vaihtoehtoisesti pöytäliinaksi yksi paperi fläppitaululta. Jaa pöydille useita erivärisiä tusseja. Muista varata myös post it -lappuja ja sinitarraa tai teippiä fläppien seinille kiinnittämistä varten. Luo tilaan mukavaa tunnelmaa asettamalla tarjolle kahvia / teetä, vettä ja pientä syömistä. Muista mukava valaistus, halutessasi hiljaista taustamusiikkia.

World Cafen vaiheet:
1. Työskentely omassa kahvilapöydässä (30-45 min)
Jaa opettajat 3-4 ryhmään siten, että jokaisen pöydän ympärille kerääntyy 3-6 henkilöä. Jaa jokaiselle kahvilapöydälle yksi työmuoto menetelmäviuhkasta tai anna pöytäryhmän valita mieluisin työmuoto. Huolehdi, että jokaisella pöydällä on eri työmuoto, näin opettajat perehtyvät mahdollisimman moniin ideoihin. Kannusta ryhmiä luomaan valitsemastaan aihepiiristä esimerkki, jonka he kirjoittavat kahvilan pöytäliinaan. Esimerkiksi kuinka työmuotoa ”Käsitys kaavioilla” voisi soveltaa biologian opetuksessa? Pyydä opettajia laatimaan kuvaus pöytäliinaan jostakin tietystä, konkreettisesta opittavasta aiheesta.

2. Siirtyminen toiseen kahvilapöytään (20 min)
Pyydä nyt opettajia valitsemaan keskuudestaan henkilö, joka jää omaan kahvilapöytäänsä esittelijäksi. Muut siirtyvät seuraavan kahvilapöytään. Jaa siirtyville ryhmille mukaan pinkat post-it -lappuja. Esittelijä esittelee pöytään saapuvalle uudelle ryhmälle oman ryhmänsä ideat. Uusi ryhmä keskustelee ja kyselee aiheesta sekä kirjoittaa post-it -lapuille lisäideoita ja jatkokehittelyjä kahvilapöydässä esitellystä työmuodosta ja aiheesta. Post it -laput liimataan pöytäliinaan rikastamaan ideaa.

3. Siirtyminen jälleen uusiin kahvilapöytiin (20 min)
Pyydä ryhmiä siirtymään edelleen seuraavaan pöytään. Esittelijät jäävät paikoilleen esittelemään ideaa seuraavalle ryhmälle. Uusi ryhmä tutustuu edellisen ryhmän rikastuksiin ja kirjoittaa lapuille omat uudet ideansa ja jatkokehittelynsä. Ideat liimataan pöytäliinoihin. Tehdään ryhmien siirtymisiä uusiin pöytiin niin kauan, että kaikki ryhmät ovat kiertäneet ja rikastaneet kaikki pöydät.

4. Näyttely ja toteutettavan idean valitseminen (15 min)
Pöytäliinat kiinnitetään seinille näyttelyyn. Kokoonnutaan näyttelyyn äärelle, ideoita voi vielä kierrellä katselemassa taidenäyttelyn tyyliin. Jokainen valitsee yhden idean, jota aikoo kokeilla lähiaikoina omassa opetuksessaan. Jokainen kertoo valitsemansa idean muille.

5. Ideat ryhmämuistiin
Voit ottaa rikastetuista fläpeistä valokuvat ja toimittaa ne verkko-oppimisympäristöönne, jos teillä on sellainen käytössä. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa itse muistion ideoiden pohjalta, jonka postitat osallistujille jälkikäteen. Myös osallistujat voivat kirjoittaa itselleen muistiin kiinnostavimmat ideat.

Cocktails-workshop n. 2 h

Valmistelu:
Varaa kaikille osallistujille post it -lappuja, paperia (A4), kyniä sekä teippiä tai sinitarraa paperien seinälle kiinnittämistä varten.

Cocktailsin vaiheet:

1. Itsenäinen työskentely (10 min)
Jaa kaikille osallistujille post it -laput. Pyydä jokaista kirjoittamaan lapulle kolme asiaa: 1.) kiinnostava menetelmäviuhkan työmuoto, 2.) aihepiiri tai oppimistavoite, jossa sitä voisi soveltaa sekä 3.) mikä on mukavinta opettajan työssä.

2. Cocktails-kävely (30 min)
Pyydä nyt osallistujia lähtemään kävelylle ympäri koulutustilaa kuin kutsuilla ja valitsemaan sitten itselleen pari, jolle esittäytyy ja esittelee post it -lapulle kirjoittamansa asiat. Keskustelun jälkeen lähdetään jälleen kävelemään ja tutustutaan uuteen pariin. Tehdään kävelyä jonkin aikaa, tavoitteena on tutustua ainakin 4-5 uuteen kollegaan ja hänen ajatuksiinsa.

3. Työryhmät (15 min)
Ohjaa osallistujat seuraavaksi muodostamaan kolmen hengen ryhmät. Nämä ryhmät valitsevat nyt yhden työmuodon ja konkreettisen oppimistavoitteen, jonka kokevat kiinnostavaksi kokeilla omassa opetuksessaan lähiaikoina. Ryhmät kirjoittavat työmuodon ja aiheen A4-paperille. Työryhmät kertovat valitsemansa aiheen muille.

4. Näyttely (15 min)
Kootaan ryhmien paperit seinälle näyttelyyn, samoin kuten kaikkien post it -laputkin. Katselkaa vielä hetkisen ajan ryhmien ja osallistujien ideoita ja ajatuksia ja keskustelkaa niistä vapaamuotoisesti.

Arvioiminen ja palautteen kerääminen (n. 15 min)

1. Näyttely
Kiinnitä seinille neljä fläppipaperia, joissa seuraavat otsikot (kaksi fläppiä kummallekin otsikolle):
Mitä hyötyä sain työlleni?
Mitä voisi tehdä toisin seuraavalla kerralla?
Jos ryhmä on pieni, kaksi fläppipaperia riittää. Laita tunnelmallista taustamusiikkia ja ohjaa osallistujat kirjoittamaan palautteensa fläpeille. Voit laatia muitakin palautekysymyksiä tarpeesi mukaan. Lue lopuksi kaikki fläppipaperit ääneen ja kommentoi palautteita.

2. Laput
Kiinnitä seinälle yksi fläppipaperi. Pyydä osallistujia kirjoittamaan palautteensa post it -lapuille ja liimaamaan sitten fläpille. (Esim. Mitä hyötyä? Miten
toisin?) Lue lopuksi kaikki laput ääneen ja keskustele palautteesta.

3. Jana
Merkitse jana lattiaan esim. maalarinteipillä tai kävele kuvitteellinen jana sen havainnollistamiseksi. Selitä mitä janan eri kohdat tarkoittavat, esimerkiksi toinen pää: workshopista on hyötyä opetukseeni, toinen pää: workshopista ei ole hyötyä opetukseeni ja keskikohta: en osaa vielä sanoa. Pyydä osallistujia asettumaan janalla siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa omaa tilannetta tällä hetkellä. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, pyydä osallistujia kertomaan vierustoverilleen, miksi he valitsivat juuri sen paikan. Keskustelun jälkeen pyydä muutamia eri kohtaan janalle sijoittuneita kertomaan kokemuksensa koko ryhmälle.

4. Koordinaatisto
Merkitse lattiaan sekä Y- että X-akseli. Kävele koordinaatisto läpi ja selitä, mitä eri kohdat tarkoittavat. Kuvaa ainakin nurkat ja keskikohta. Esimerkiksi X-akseli: keskikohdan lähellä ”vähän hyötyä työlleni”, akselin toisessa päässä ”paljon hyötyä työlleni” ja Y-akseli: keskikohdan lähellä ”hyvin haasteellista toteuttaa” ja akselin toisessa päässä ”hyvin helppoa toteuttaa”. Pyydä osallistujia asettumaan koordinaatistoon siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa omaa tilannetta tällä hetkellä. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, pyydä osallistujia kertomaan vierustoverilleen, miksi he valitsivat juuri sen paikan. Keskustelun jälkeen pyydä muutamia eri kohtaan sijoittuneita kertomaan kokemuksensa koko ryhmälle.

Essi Ryymin, 2011
Kuvat: Helsingin opetusviraston mediakeskus