Taivallahden peruskoulu: Kielen oppimista yhteisöllisesti

Taivallahden peruskoulun oppimisympäristössä opiskellaan englannin kielen imperfekti tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti korostaen kokemuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat luovat hypoteesit ja työskentelyteorioita asetettuun ongelmaan, yhdistävät uutta tietoa olemassa olevaan ja jäsentävät ja käsitteellistävät oppimisprosessin tuottamaa uutta tietämystä. Oppimisprosessissa oppilaat oppivat lisäksi luokittelemaan ja luomaan omia päättely- ja muistisääntöjä.


Aikaisempi tietämys

Opettaja ohjaa oppilaat pohtimaan mitä he jo tietävät opiskeltavasta aiheesta. Avainkysymys on ”Miten englannin kielessä kertoisit, että jotain on tapahtunut joskus aiemmin kuin nykyhetkessä?”

Kokemus ja havainto

Opettaja ohjaa oppilaita tekemään havaintoja ja pohtimaan kokemuksia, joiden tarkoituksena on konkretisoida opiskeltavaa aihetta. Harjoituksena voi olla esimerkiksi oppilaan itsensä valitsema englanninkielinen teksti (esimerkiksi laulun sanat, runo, pätkä kirjasta), jossa kerrotaan, että jotain on tapahtunut menneisyydessä. Oppilas selvittää tekstin sisällön suomeksi ja alleviivaa verbit.

Pohdinta ja tulkinta

Opettaja ohjaa oppilaita kuvaamaan toisilleen omien tekstiensä sisällöt. Oppilasryhmät pohtivat aivoriihessä avainkysymystä:” Miten englannin kielessä ilmaistaan, että jotain on tapahtunut menneisyydessä?” Ryhmä luo pohdintansa perusteella oman säännön. Tämän jälkeen opettaja ohjaa oppilaat muodostamaan uuden ryhmän, jonka jäsenille sääntö ja johtopäätökset kerrotaan. Oppilas oppii tuottamaan ja jäsentämään tietoa sekä luomaan omia päättely- ja muistisääntöjä.

Käsitteellistäminen

Oppilaat perehtyvät opettajajohtoisesti imperfektiin ja sen muodostamiseen englannin kielessä. Oppilaat harjoittelevat säännöllisten ja epäsäännöllisten imperfektien muodostamista. Oman päättely- ja muistisäännön rakenteluvaiheen sekä opettajajohtoisen työvaiheen aikana oppilaat oppivat käsitteellistämään uutta tietoa.

Soveltaminen

Oppilaat kirjoittavat oman tekstin, jossa käyttävät imperfektiä. Kirjoitus laaditaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja siihen liitetään myös kuvia. Oppimista ja tuotosta arvioidaan tehtävän tekemisen yhteydessä. Oppilaat oppivat yhdistämään uutta tietoa olemassa olevaan tietoon.

Opitun jakaminen yhteisölle

Seuraavassa vaiheessa oppilaat esittelevät tuotoksensa toisille oppilaille. Oppilaat keskustelevat uudesta tiedosta, pohtivat lisätutkimuksen tarvetta ja arvioivat yhdessä oppimaansa. Koko oppilasyhteisö hyötyy oppilaiden ja oppilasparien tekemästä tutkimuksesta.

Arviointi

Opettaja arvioi oppilaiden oppimista esimerkiksi kokeilla ja kyselemällä. Oppilaat arvioivat oppimaansa ja koko oppimisprosessia yhdessä opettajan kanssa opetuskeskustelun avulla, itsearviointina ja kirjoittamalla palautetta Fronteriin.Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee: Ongelmien kautta oivallukseenOsista kokonaiseksiKokonaisuus muodostuu osistaPäättelen, osaan ja muistanTekstistä tolkkuaMitä sitten tapahtuikaan?Ajattelustrategiat