Kruununhaan ylä-aste: Ongelmanratkaisua oman oppimisympäristön viihtyisyyden parantamiseksi
Kruununhaan yläasteen oppimisympäristössä oppilaat oppivat havainnoimaan ja kantamaan vastuuta omasta toimintaympäristöstään. Tavoitteena on lisätä oppilaiden vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Oppilaita kannustetaan aktiiviseen ongelmanratkaisuun, esimerkiksi: miksi koulussa roskataan? Miten roskaaminen saadaan vähennettyä? Miten kaikki oppilaat saataisiin kantamaan vastuuta oman oppimisympäristönsä viihtyisyydestä? Oppilaita ohjataan tekemään havaintoja tilanteesta, luomaan erilaisia ratkaisumalleja ja pohtimaan syitä ja seurauksia.


Kontekstin luominen

Aiheeseen perehdytään eri oppiaineissa erilaisten lähestymistapojen kautta. Esimerkiksi historiassa opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan, miten ihminen on vaikuttanut ympäristön nykytilaan? Kemiassa oppilaat perehtyvät ekologiseen selkäreppuun ja kasvihuoneilmiöön. Uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa pohdiskellaan vastuuta ympäristöstä, omia valintoja ja tulevaisuutta. Englannin kielen opetuksessa opitaan kulttuuritietoutta, muun muassa muiden maiden kierrätysjärjestelmiä. Lisäksi opettajat ohjaavat oppilaita tekemään havaintoja omasta oppimisympäristöstään, sen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Ongelmien määrittäminen

Oppilaat osallistuvat kestävän kehityksen työryhmään, joka tekee koulun lähtötilanteen kartoituksen ja kestävän kehityksen suunnitelman sekä ohjaa sen käytännön toteuttamista. Opettajat ohjaavat oppilaita luomaan omia tutkimusongelmia aiheesta, esimerkiksi: mistä Kruununhaan yläasteen oppilaiden poikkeuksellinen roskaamisongelma johtuu? Kuinka oppilaat motivoitaisiin kantamaan vastuuta kouluympäristön viihtyisyydestä ja vähentämään roskaamista? Minkälaisia erilaisia ratkaisuja ongelmaan voisi olla? Opettajat ja oppilaat pohtivat tilannetta ja luovat ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä.

Toimenpiteet ja oppimistavoitteet

Toimenpiteet kouluympäristön viihtyisyydestä ja roskaamisen vähentämisestä edellyttävät opettajien ja muun koulun henkilökunnan, oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen yhteistyötä. Opettajat huolehtivat yhteisöllisesti päätöksistä ja konkreettisista toimista yhdessä oppilaskunnan kanssa. Konkreettisina toimenpiteinä järjestetään muun muassa siisteyteen, kierrättämiseen ja kouluympäristön viihtyisyyteen liittyviä teemapäivä ja -viikkoja. Opettajat suunnittelevat omaa opetustaan siten, että kytkevät lajittelun, energiankulutuksen, ympäristövaikutusten ja yksilön oman vastuun teemat eri oppiaineiden opetussuunnitelman mukaisiin oppimistavoitteisiin.

Jaettu asiantuntijuus ja prosessin arviointi

Oppimisprosessi yhteiseen vastuunkantoon omasta kouluyhteisöstä jaetaan koko kouluyhteisön kesken; yhdessä arvioidaan miten hanke on toteutunut, mitkä kehitellyt ratkaisut toimivat ja tarvitaanko lisää ongelmanratkaisua ja uusia toimenpiteitä? Jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti oppilaat pääsevät käyttämään toisiaan ja kouluyhteisön muita toimijoita tiedonlähteinä, ajatusten testaajina, ajattelumallien välittäjinä ja yleisesti omien tieto- ja päättelyvoimavarojensa laajennuksena.Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee:
Ongelmien kautta oivallukseenKokonaisuus muodostuu osistaPäättelen, osaan ja muistanMitä sitten tapahtuikaan?