Kaisaniemen ala-aste: Verkkolehti yhteisöllisenä oppimisympäristönä


Kaisaniemen ala-asteen oppimisympäristöhanke on Kaisis-verkkolehti. Verkkolehden yhteisöllinen tuottaminen kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä ajattelutaitoja. Verkkolehden prosessointi tuo käytännön malleja samanaikaisopetukselle, työpajatyöskentelylle sekä oppimisympäristön laaja-alaiselle kehittämiselle. Se mahdollistaa myös oppimisympäristön laajentamisen oman koulun ulkopuolelle esimerkiksi erilaisten vierailujen ja opintokäyntien keinoin. Oppilaalla on oppimisympäristön kehittäjänä ja verkkolehden toimittajana aktiivinen rooli ja oppilaan oma ääni uuden tiedon tuottajana tulee kuuluville. Lehden prosessointi ylittää oppiainekohtaiset rajat ja tukee näin eheyttävää opetusta.

Kontekstin luominen

Oppilaat perehtyvät opettajien kanssa verkkolehden konseptiin, tavoitteisiin ja teemaan (esimerkiksi luonto). Opettajat ohjaavat oppilaita suunnittelemaan verkkolehden teemat, toteutustavat ja lehtikirjoitusten toteuttamisprosessin.

Ongelmien määrittäminen

Opettajat ohjaavat oppilaita luomaan lehtikirjoitusten teemojen tutkimisen tueksi aluksi tutkimusongelmia, esimerkiksi: Miksi karhu menee talviunille? Tai: Mitä hyötyä on mehiläisistä? Oppilaat etsivät tietoa lehtikirjoituksiinsa työpareina tai pienissä ryhmissä.

Työskentelyteorioiden luominen ja niiden arviointi

Seuraavaksi opettajat ohjaavat oppilaita laatimaan työskentelyteorioita eli hypoteeseja, arvauksia, selityksiä tai tulkintoja. Opettaja ohjaa oppilaita myös työskentelyteorioiden yhteiseen tarkastelemiseen esimerkiksi kokoamalla niitä taululle. Opettaja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ja johtopäätösten käsittelyyn kirjoittamalla ja keskustelemalla. Yhdessä pohditaan aiheiden ja tiedon soveltuvuutta lehtikirjoitukseksi. Opettaja ohjaa oppilaita myös tietomäärän ja ongelmien rajaamisessa.

Syventävän tiedon etsintä ja ongelmien tarkentaminen

Seuraavaksi opettaja ohjaa oppilaita syventävän tiedon hakemiseen. Oppilaat hakevat tietoa monenlaisista tiedonlähteistä.
Oppilaita on ohjattava järjestelmällisesti etsimään selittävää tieteellistä tietoa ja tunnistamaan tällainen olennainen tieto muun tiedon joukosta. Opettajat ohjaavat oppilaita etsimään yleisiä periaatteita ja ydinkäsitteitä, joiden avulla voi ymmärtää tutkittavaa ilmiötä.

Kirjoitusprosessi

Kun tietoa on haettu, opettajat ohjaavat oppilaita kirjoittamaan aiheesta lehtikirjoituksen. Oppilas pohtii, kenelle teksti on tarkoitettu ja mikä tekee kirjoituksesta luettavan verkossa ja kiinnostavan lukijoiden kannalta? Kirjoitusprosessi voi olla monivaiheinen, jolloin oppilaat kommentoivat toistensa tekstiluonnoksia, ideoivat niitä lisää, ehdottavat niihin tarkennuksia, sopivia kuvia ym.

Jaettu asiantuntijuus

Verkkolehden avulla oppilaat jakavat oppimansa tietämyksen toisille oppilaille. Verkkolehti mahdolistaa myös uudesta tiedosta keskustelemisen ja tiedon arvioimisen eri luokka-asteilla. Koko oppilasyhteisö hyötyy oppilaiden ja oppilasparien tekemästä tutkimuksesta.Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee:

Tapahtumasta tiedoksi
Mitä sitten tapahtuikaan?
Ongelmien kautta oivallukseen
Osista kokonaisuudeksi
Kokonaisuus muodostuu osista
Tekstistä tolkkua
Päättelen, osaan ja muistan