Lauttasaaren ala-aste: Oppimisympäristö ryhmien tukena

Lauttasaaren ala-asteen oppimisympäristö-hankkeessa tavoitteena on edistää oppilaiden yhteisöllistä oppimista ja ryhmätyötaitoja. Yhteisöllisyyttä kehitetään arvioimalla aluksi oppilaiden sosiaalisia suhteita, yhteistyötaitoja, vahvuuksia ja asemaa luokassa. Sen jälkeen opettajat yhdessä oppilasryhmien kanssa kehittävät yhteisöllisen oppimisen taitoja sekä omaa oppimisympäristöään. Yhteisöllistä oppimista sovelletaan erityisesti historialliseen henkilöön perehtymisen oppimistehtävässä.

Kontekstin luominen

Opettaja ja oppilaat perehtyvät käsiteltävään teemaan interaktiivisella valkotaululla käsitekartan avulla (historiallisen henkilön tunnuspiirteitä). Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa minkälaisia työvaiheita, työskentelytapoja ja ryhmätyötaitoja aiheeseen perehtyminen voisi edellyttää.

Ongelmien määrittäminen

Seuraavaksi opettaja ohjaa oppilasryhmiä luomaan omia tutkimusongelmia historiallisen henkilön tutkimis- ja oppimisprosessia varten. Oman ongelman muotoileminen ohjaa oppijaa aikaisempien tietojen ja käsitysten aktivoimiseen. Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan tutkimusongelmistaan ja kommentoimaan toisten ryhmien tutkimusongelmia.

Työskentelyteorioiden luominen ja niiden arviointi

Seuraavaksi opettaja ohjaa oppilaita laatimaan työskentelyteorioita eli hypoteeseja, arvauksia, selityksiä tai tulkintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat antavat tutkittavalle ilmiölle omia selityksiä oman taustatietonsa ja kokemuksensa perusteella. Opettaja ohjaa oppilaita myös työskentelyteorioiden yhteiseen tarkastelemiseen esimerkiksi kokoamalla niitä interaktiiviselle valkotaululle. Opettaja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ja johtopäätösten käsittelyyn keskustelemalla niistä pienryhmissä sekä yhteisesti.

Kun työskentelyteorioita arvioidaan yhteisöllisesti, opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan myös työskentelyteorioiden ja selitysten vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioimaan mitä tietoja ja taitoja tutkimusprosessissa tarvitaan. Samalla oppilaat oppivat toisiltaan ja harjoittelevat ryhmätyötaitoja.

Jaettu asiantuntijuus

Yhteisöllisessä oppimisprosessissa on tärkeää oppilaiden keskinäinen jaettu asiantuntijuus. Yhteisöllisen oppimisen keskeisenä tavoitteena on jakaa oppimisprosessi ja kaikki sen osavaiheet (ongelmien asettaminen, selitysten luominen, uuden tiedon etsiminen) oppilaiden kesken. Oppilaat oppivat käyttämään toisiaan tiedonlähteinä, ajatusten testaajina, ajattelumallien välittäjinä ja yleisesti omien tieto- ja päättelyvoimavarojensa laajennuksena sekä yhteisyö- ja oppimiskumppaneina.
Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee:
Käsitys kaaviolla
Ongelmien kautta oivallukseen
Osista kokonaisuudeksi
Kokonaisuus muodostuu osista
Tekstistä tolkkua
Päättelen, osaan ja muistan