Recent Changes

Thursday, March 21

 1. page Konsultointimalli oppimisympäristön koulukohtaiseen kehittämiseen edited ... Ohjaa nyt opettajat muodostamaan uusia kolmen hengen ryhmiä ja esittelemään sekä omat että var…
  ...
  Ohjaa nyt opettajat muodostamaan uusia kolmen hengen ryhmiä ja esittelemään sekä omat että varastamansa ideat seuraaville ryhmän jäsenille. Kaikki kirjoittavat jälleen itselleen ylös joko kaikki tai parhaimmat kuulemansa ideat.
  4. Paras idea paperille (15 min)
  ...
  ryhmä kirjoittaa pääpirteissäänpääpiirteissään A4-paperille. Kerää
  5. Ideoiden arviointia (15-30 min)
  Kokoontukaa seinällä olevien lappujen ääreen. Keskustelkaa yhdessä seinälle kootuista ideoista, arvioikaa niiden toimivuutta, jalostakaa ideoita yhdessä eteenpäin. Avainkysmyksiä keskustelun herättelyyn:
  (view changes)
  5:07 am
 2. page Konsultointimalli oppimisympäristön koulukohtaiseen kehittämiseen edited ... Merkitse lattiaan sekä Y- että X-akseli. Kävele koordinaatisto läpi ja selitä, mitä eri kohdat…
  ...
  Merkitse lattiaan sekä Y- että X-akseli. Kävele koordinaatisto läpi ja selitä, mitä eri kohdat tarkoittavat. Kuvaa ainakin nurkat ja keskikohta. Esimerkiksi X-akseli: keskikohdan lähellä ”vähän hyötyä työlleni”, akselin toisessa päässä ”paljon hyötyä työlleni” ja Y-akseli: keskikohdan lähellä ”hyvin haasteellista toteuttaa” ja akselin toisessa päässä ”hyvin helppoa toteuttaa”. Pyydä osallistujia asettumaan koordinaatistoon siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa omaa tilannetta tällä hetkellä. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, pyydä osallistujia kertomaan vierustoverilleen, miksi he valitsivat juuri sen paikan. Keskustelun jälkeen pyydä muutamia eri kohtaan sijoittuneita kertomaan kokemuksensa koko ryhmälle.
  Essi Ryymin, 2011
  Kuvat: Helsingin opetusviraston mediakeskus
  (view changes)
  1:49 am
 3. page Tieto- ja viestintätekniikka ajattelutaitojen oppimisessa edited ... tukeminen TVT:n avulla avulla Tieto- ja viestintätekniikka tukee tiedonrakentamista (…

  ...
  tukeminen TVT:n avullaavulla
  Tieto- ja viestintätekniikka tukee tiedonrakentamista (engl. knowledge building) eli tiedon tuottamista, etsimistä, kokoamista, esittämistä ja kommunikointia. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan tukea oppilaiden tiedonhankinta- ja tiedontuottamistaitojen kehitystä.
  Tekstinkäsittely- ja muut työvälineohjelmat rohkaisevat oppilasta kehittelemään käsityksiään kirjoittamalla ja visualisoimalla. Jo yksinkertainen tekstinkäsittelyohjelma saattaa rohkaista oppilasta tuottamaan korkeatasoisemman tekstin kuin pelkästään käsin kirjoittamalla olisi mahdollista.
  ...
  Kirjoittaessaan asioita vihkoonsa oppilas joutuu jäsentelemään ja pohtimaan niitä monella tavalla. Kirjoittaessaan verkko-oppimisympäristöön tai sosiaaliseen mediaan oppilas tarjoaa mahdollisuuksia myös muiden oppilaiden tiedon kehittymiselle. Oppilaat voivat vertailla erilaisia käsityksiä, selityksiä, johtopäätöksiä ja argumentteja sekä vastaavasti kommentoida toinen toistensa esittämiä ajatuksia. Kommenttien saaminen toisilta oppilailta ohjaa oppilaan tarkastelemaan omaa työskentelyään toisten näkökulmasta. Tämä kehittää oppilaan metakognitiivista tietoisuutta.
  {hiirikäsi.JPG}
  
  Tieto- ja viestintätekniikan tuki opetuksen ankkuroimiselle
  Opetuksen ankkuroimisella tarkoitetaan koulussa käsiteltyjen asioiden ja ongelmien liittämistä koulun ulkopuolisen maailman monimutkaisiin ja merkityksellisiin ongelmiin. Ankkuroidussa opiskelussa abstraktit ideat liitetään konkreettisiin todellisen maailman ilmiöihin esittämällä niitä käsitteleviä videoita, tapausesimerkkejä tai asiantuntijaluentoja.
  ...
  olevia ilmiöitä.
  Ajatteluprosessien muuntaminen näkyvään muotoon
  Uusi tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa kehittyneitä mallintamisen ja visualisoinnin välineitä. Mallintamisen ja visualisoinnin avulla voidaan rakentaa siltaa abstraktioiden ja oppilaiden kokemusten välille. Verkko-oppimisympäristöissä tapahtuva tiedonrakentelu ja tiedon työstäminen on oppijan kontrollissa. Oppilaat voivat käsitellä esimerkiksi videoita tai oppimisaihioita useaan kertaan ja pysäyttää videokuvia tai piirroksia niitä tutkiakseen. Oppimisaihioiden erilaiset simulaatiot antavat oppilaille mahdollisuuden tutkia pienoismaailmoja, joissa he voivat vaihdella muuttujia ja tutkia niiden seurauksia välittömästi sekä yrittää ratkaista taustalla olevien sääntöjen ja lainmukaisuuksien luonnetta.
  ...
  Hakkarainen, K. & ym. (1999). Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. Helsingin kaupungin opetusvirasto. Tietotekniikkaprojektin tutkimusryhmä. Helsinki: Multiprint. Saatavilla verkossa: http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/julkaisut.html
  Silander, P. (2006). Oppimisaihiot verkossa. Otava.
  ...
  pedagoginen hyödyntäminen".
  Interaktiivisen valkotaulun käyttö ajattelutaitojen tukena
  Keskeisimmät interaktiivisen valkotaulun pedagogiset käyttökohteet ovat 1.) ilmiön havainnollistaminen, 2.) proseduraalisen toimintasarjan taltiointi, 3.)yhteisen prosessin taltiointi, 4.) yhteisen ajattelun kehittely ja suunnittelu sekä 5) psykomotoristen toimintojen harjoittaminen ja hahmottamisen tukeminen.
  Ilmiön havainnollistaminen ja tutkiminen
  ...
  tapahtuma, vaihe).
  {smartboard2.JPG}
  Proseduraalisen toimintasarjan taltiointi
  ...
  Interaktiivista valkotaulua voidaan käyttää yhteisten merkitysten muodostamiseen ja yhteisten käsitteellisten luomusten rakentamiseen. Jaetulla representaatiolla tarkoitetaan esitystä, käsitteellistä luomusta, joka on yhteisöllisesti tuotettu ja osa yhteistä, jaettua ymmärrystä. Näin voidaan muodostaa yhteistä käsitystä asiasta/ilmiöstä, mikä on keskeistä esimerkiksi kaikessa suunnittelussa ja yhteisissä prosesseissa. Jaetun representaation muodostamisessa työkaluna voi toimia vaikka yhdessä tuotettu käsitekaavio tai kaavakuva. Myös kuvakollaasia tai kuvaesitystä voidaan käyttää tässä tarkoituksessa.
  Psykomotoristen toimintojen harjoittaminen ja hahmottamisen tukeminen
  ...
  mentaalimallien muodostumista.
  Essi Ryymin, 2011
  Kuvat: Helsingin opetusviraston mediakeskus

  Lähteet:
  Silander, P. & Orava, J. (2009). Interaktiivisen valkotaulun pedagogiset käytänteet – opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto. Mediakeskus
  (view changes)
  1:48 am
 4. page Konsultointimalli oppimisympäristön koulukohtaiseen kehittämiseen edited ... 4. Koordinaatisto Merkitse lattiaan sekä Y- että X-akseli. Kävele koordinaatisto läpi ja seli…
  ...
  4. Koordinaatisto
  Merkitse lattiaan sekä Y- että X-akseli. Kävele koordinaatisto läpi ja selitä, mitä eri kohdat tarkoittavat. Kuvaa ainakin nurkat ja keskikohta. Esimerkiksi X-akseli: keskikohdan lähellä ”vähän hyötyä työlleni”, akselin toisessa päässä ”paljon hyötyä työlleni” ja Y-akseli: keskikohdan lähellä ”hyvin haasteellista toteuttaa” ja akselin toisessa päässä ”hyvin helppoa toteuttaa”. Pyydä osallistujia asettumaan koordinaatistoon siihen kohtaan, joka parhaiten kuvaa omaa tilannetta tällä hetkellä. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, pyydä osallistujia kertomaan vierustoverilleen, miksi he valitsivat juuri sen paikan. Keskustelun jälkeen pyydä muutamia eri kohtaan sijoittuneita kertomaan kokemuksensa koko ryhmälle.
  Essi Ryymin, 2011
  (view changes)
  1:47 am
 5. page Konsultointimalli oppimisympäristön koulukohtaiseen kehittämiseen edited ... Ohjaa opettajat työstämään valitsemastaan oppiaineeseen liittyvästä aiheesta esimerkki, kuinka…
  ...
  Ohjaa opettajat työstämään valitsemastaan oppiaineeseen liittyvästä aiheesta esimerkki, kuinka aiheen käsittelyssä voidaan hyödyntää jotakin menetelmäviuhkan työmuotoa. (Esimerkiksi ”Ongelmien kautta oivallukseen -työmuoto ympäristökasvatuksessa”) Ohjaa opettajaa laatimaan aiheen käsittelystä kyseisen työmuodon avulla yksinkertainen ja mahdollisimman konkreettinen kuvaus paperille kirjoittaen.
  2. Kolmen hengen ryhmät ”varastavat” toisiltaan ideoita. (30 min)
  ...
  omaan opetukseen.
  3. Uudet kolmen hengen ryhmät (30 min)
  ...
  kuulemansa ideat.
  4. Paras idea paperille (15 min)
  Ohjaa opettajat muodostamaan vielä kerran kolmen hengen ryhmä ja valitsemaan nyt kaikista itse keksimistään ja varastamistaan ideoista yksi, jonka ryhmä kirjoittaa pääpirteissään A4-paperille. Kerää A4:set seinälle. Seinälle kerättyjä ideoita ei enää tässä vaiheessa tarvitse välttämättä esitellä tarkemmin.
  ...
  Mitä olisi huomioitava, kun menetelmää sovelletaan eri ikäisten oppilaiden kanssa?
  6. Menetelmän valinta omaan opetukseen (5-10 min)
  ...
  valitsee opetukseensa.
  Muunnelmat:
  ...
  soveltuvinta menetelmää).
  Osallistujilla

  Osallistujilla
  on kaikilla
  ...
  eri aiheet.
  {ryhmä1.JPG}
  World Cafe -workshop n. 2,5 - 3h
  ...
  Cocktailsin vaiheet:
  1. Itsenäinen työskentely (10 min)
  ...
  opettajan työssä.
  2. Cocktails-kävely (30 min)
  ...
  hänen ajatuksiinsa.
  3. Työryhmät (15 min)
  ...
  aiheen muille.
  4. Näyttely (15 min)
  Kootaan ryhmien paperit seinälle näyttelyyn, samoin kuten kaikkien post it -laputkin. Katselkaa vielä hetkisen ajan ryhmien ja osallistujien ideoita ja ajatuksia ja keskustelkaa niistä vapaamuotoisesti.
  ...
  Jos ryhmä on pieni, kaksi fläppipaperia riittää. Laita tunnelmallista taustamusiikkia ja ohjaa osallistujat kirjoittamaan palautteensa fläpeille. Voit laatia muitakin palautekysymyksiä tarpeesi mukaan. Lue lopuksi kaikki fläppipaperit ääneen ja kommentoi palautteita.
  2. Laput
  ...
  hyötyä? Miten
  toisin?) Lue lopuksi kaikki laput ääneen ja keskustele palautteesta.
  3. Jana
  (view changes)
  1:21 am

Tuesday, September 18

 1. page home edited ... {menetelmaviuhka.png} KIEPPI ja Mediakeskus {menetelmaviuhka.png} OPH:n rahoittama oppi…
  ...
  {menetelmaviuhka.png}
  KIEPPI ja Mediakeskus
  {menetelmaviuhka.png}
  OPH:n rahoittama oppimisympäristön kehittämishanke.
  (view changes)
  1:08 pm

Thursday, January 5

 1. page -Caseja ja oppimisprosesseja ajattelutaitojen oppimiseen edited Agricola Caseja ja oppimisprosesseja ajattelutaitojen oppimiseen: Agricola supersankarina -op…

  AgricolaCaseja ja oppimisprosesseja ajattelutaitojen oppimiseen:
  Agricola
  supersankarina -oppimisprojekti (Tulossa)
  Interaktiivisen valkotaulun käyttö monivaiheisten toimintasarjojen opppimisessa
  Murtoluvun käsitteen ymmärtäminen
  (view changes)
  4:51 am
 2. file arviointia.pdf uploaded
  4:46 am
 3. file otoslistoja.pdf uploaded
  4:42 am

More